SÅDAN SØGER DU PULJER OG FONDE

Hvis du ønsker at starte egen virksomhed eller projekt, men du ikke ved hvor pengene skal komme fra, er der hjælp at hente.
Heldigvis findes der masser fonde, som er villige til at hjælpe dig i gang.

Mål

Det første du skal gøre, er at gøre det klart for dig selv, hvad du gerne vil med din virksomhed eller dit projekt – hvad er dit mål? -Er det at skabe et større netværk for flygtninge? Eller måske mangler du penge til udstyr, så du kan gå i gang med at producere din egen is? Husk at skrive det ned.

Plan

Forklar hvordan du har tænkt dig at opnå dit mål. Du skal lægge en plan og beskriv i overordnet termer hvad der skal gøres.

Budget

Lav et budget. Et budget viser at du har tænkt over hvad projektet kommer til at koste og hvor meget du forventer at skulle bruge, samt hvor mange penge du ønsker til dit projekt. NB. De fleste fonde dækker ikke 100% af et projekt, der er dog undtagelser.

Søg samarbejdspartnere

Allier dig med folk, som er eksperter indenfor deres område. Hvis dit projekt eller din virksomheder handler om, at lære børn at programmere, er det en god idé at spørge en programmør og en lærer om de vil være med i en styregruppe eller bestyrelse. På den måde opnår du 2 ting; 1. du for ekspertviden at trække på. 2. Du står bedre, når du sender din ansøgning til fonden, da fonden vil evaluere de kræfter, som er med i projektet. Hos kooperationen kan du læse mere om partnerskaber.

Find fonde

Nu har du et mål, en plan for hvordan målet skal opnås, et budget og et team som kan hjælpe dig. Nu er det på tide du finder den fond som kan hjælpe dig med lige netop dit projekt. Der findes mange fonde og hver specialiserer sig i noget forskelligt. Vi har sammensat en liste med fonde og puljer til at give dig lidt inspiration.

Projektbeskrivelse

Lav en projektbeskrivelse. Når du laver projektbeskrivelsen, er det vigtig at du holder dig for øje, hvilken fond du søger i. Sådan at du sikre dig at projektet og fondens formål stemmer overens.
a. En projektbeskrivelse skal indeholde:
i. Projekt Navn. Vælg noget som forklarer hvad projektet går ud på.
ii. Projektejer. Projektejeren er ofte ansøger, men kan være en anden. Hvis du er i tvivl om hvem det er, kan du spørge dig selv, hvem ville komme i medierne og få æren hvis projektet blev en kæmpe succes.
iii. Baggrunden for projektet. Ganske kort.
iv. En plan (se punkt 2).
v. Et mål og delmål. (se punkt 1)
vi. Tidsramme.
vii. Budget (se punkt 3).
viii. En beskrivelse af hvad som er indenfor projektets grænser. F.eks. indkøb og opsætning af ny maskine, men ikke træning af medarbejdere i maskinens brug.
ix. Betingelser for at projektet kan gennemføres, principper eller standarder.
x. Indikatorer for projektets succes.
xi. Evt. Projektleder.

Søg fondsmidler

Projektbeskrivelsen inkl. budget og plan sendes til Fonden, som vurderer ansøgningen.

Hvis du ønsker at vide mere om at starte socialøkonomisk virksomhed er der hjælp at hente hos kooperationen, som har udarbejdet en detaljeret iværksætterguide.

PULJER OG FONDE

EU’s rammeprogrammer og strukturfonde

Interreg 2014-2020

I EU’s interreg-programmer samarbejder de danske regioner med andre landes regioner om at løse økonomiske, sociale og miljømæssige udfordringer. Det bidrager til øget vækst, produktivitet og bæredygtighed i både EU og alle fem danske regioner. Partnere fra Danmark kan modtage 75 procent medfinansiering fra EU.
Bidrager til: ”Smart, sustainable and inclusive growth”
Her kan du søge midler til at hjælpe regioners videndeling og effektivisering af regionale politiker og instrumenter og støtter bl.a. innovation, vidensøkonomi, miljø og forebyggelse, etc. Typisk projekter der involverer Danmark-Sverige eller Danmark-Tyskland.

EU Socialfond 2014-2020

Målsætning for perioden: 1) Øget beskæftigelse, 2) Bekæmpe ungdomsarbejdsløshed, 3) Social inklusion, 4) Bedre uddannelse, 5) Forbedre kvaliteten i den offentlige forvaltning
Særlig fokus på inklusion, lige muligheder, ligestilling, bedre resultater på målsætningernes områder, ungdomsarbejdsløshed, social innovation, mv.

EU Regionaludviklingsfond 2014-2020

Den Europæisk Fond for Regionaludvikling (EFRU) skal styrke den sociale og økonomiske samhørighed i EU og udjævne de regionale skævheder. (behandles af Vækstforum): Gælder bl.a. innovation og forskning og støtte til små og mellemstore virksomheder.
I 2014-2020 investerer Regionalfonden og Socialfonden ca. 3 mia. kr. i vækst og beskæftigelse i hele Danmark. Pengene er bl.a. målrettet innovation, iværksætteri, grøn omstilling, uddannelse og beskæftigelsefremme.

European Institut of Innovation & Technology (EIT)

EIT er et uafhængigt EU-organ (en del af EU programmet Horizon 2020), der styrker iværksættertalenter og støtter nye idéer ved at integrere ”videntrekanten” mellem førende virksomheder, universiteter og forskningscentre i dynamiske, grænseoverskridende partnerskaber, såkaldte innovationsfællesskaber (videns- og innovationsfælleskab, VIF) 

Puljer i ministerierne

Statens tilskudspuljer til samtlige ministerier og styrelse. Her gives et overblik over puljer, anvendelse, deadlines, fritekstsøgning mv: statens-tilskudspuljer.dk nedenfor ses eksempler fra 4 ministerier.

Social- og indenrigsministeriet: Lokalpuljen 2020

Styrke det frivillige lokale foreningsliv i hele Danmark og nå bredt ud og støtte så mange foreninger som muligt.

Uddannelses- og forskningsministeriet: Innoexplorer

Formålet med programmet er at styrke nyttiggørelse af videns- og forskningsresultater fra et offentligt danske hospital eller en offentlig dansk forsknings- og uddannelsesinstitution, så flere forskningsresultater kommer samfundet til gavn og videns baseret iværksætteri styrkes.

Beskæftigelsesministeriet: Sporskifte

Formålet med puljen til sporskifte er at give medarbejdere, der enten er i risiko for at blive nedslidte eller er nedslidte, mulighed for at gennemføre et sporskifteforløb med henblik på at fastholde dem på arbejdsmarkedet.

Miljø- og fødevarer ministeriet: Plant for Vildtet

Formålet med ordningen er at yde tilskud til plantning af træer og buske i det åbne land til gavn for vilde dyr. Vildtremiser, hegn og krat skaber yngle- og fødemuligheder samt skjul og læ til vildtet.

Andre sociale og kulturelle fonde

Oak Foundation Denmark

Oak Foundation Denmark har til formål at yde økonomiske støtte til sociale projekter i Danmark og i Grønland. Oak Foundation er en del af en række Oak-fonde rundt om i verden. Fonden yder støtte til 1-åriget, 2-åriget og 3-åriget projekter.

CISU; Civilsamfund i udvikling

CISU er en sammenslutning af næsten 300 danske udviklingsorganisationer. På Vegne Danida forvalter CISU bl.a. Civilsamfundsplejepuljen.

Den Social Kapital

Den social Kapitalfond investerer i og udvikler virksomheder, som kan forene social og forretningsmæssig succes. Fonden bidrager til, at give mennesker i en udsat situation mulighed for at indfri deres potentialer gennem sociale investeringer og social forretning.
Især har fokus været på bæredygtig og sund mad, catering, start up osv. Initiativer udviklet sammen med ledige.

STAR; Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Puljerne er målrettet grupper på arbejdsmarkedet, der har brug for en ekstra indsats, hvis de skal opnå eller bevare et job. Formålet med puljerne er at støtte initiativer er at støtte initiativer, der styrker tilknytning til arbejdsmarkedet.

Vedr. filmstøtte: 3F Medie og Kulturfond

Formålet med 3F’s Medie- og Kulturfond er at fastholde og udvikle den kultur, som fagbevægelse altid har været en del af.

Statens Kunstfond

Det overordnede kriterium for støtte er kunstnerisk kvalitet. Støtten skal bl.a. fremme en geografisk spredning af kunst i hele landet, og skal tilgodese produktion og formidling af kunst over for børn og unge.

Nordisk Kulturfond

Kunst, kultur, arkitektur, dans, museer, musik osv. Nordisk Kulturfond uddeler støtte på tre nivauer: opstart med løbende ansøgningsfrist, projektstøtte med tre årlige frister og tematiske satsninger med specifikke kriterier og ansøgningsfrister.

Nordisk Ministerråds strategi for kultursamarbejde i Norden 2013-2020

Nordisk projektfond vedr. eksportstøtte udenfor EU til SMV.

Nordplus

Er den uddannelsesmæssige pendant til Nordisk Ministerråds strategi for kultursamarbejde i Norden.

Nordisk Børne- og Ungdomskomité (NORDBUK)

Giver tilskud til projekter og organisationssamarbejde, bl.a. støttes børn og unges egne projekter og organisering og har til dette formål oprettet et program, som administreres af Nordisk Kulturkontakt.

Hvis du ønsker at vide mere om at starte socialøkonomisk virksomhed er der hjælp at hente hos kooperationen, som har udarbejdet en detaljeret iværksætterguide.

Andre nordiske fonde

ALF, Anne Lind Foundation

Yder støtte til udvikling af forholdet mellem Nordeuropa og Syd (Middelhavsområdet).

Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram

Danmark Støtter en målrettet indsats i landene Egypten, Jordan, Marokko og Tunesien med én milliard kroner over fem år fra 2017 til 2022.

Forskning

ESPON (EU projekter samt forskning)

ESPON 2020-programmet sigter mod at fremme og fremme en europæisk territorial dimension i udvikling og samarbejde ved at levere bevis, videnoverførsel og politisk læring til offentlige myndigheder og andre politiske aktører på alle niveauer.

Horizon 2020 (Sammenlægning af flere EU)

Horizon 2020 er det største EU-forsknings- og innovationsprogram nogensinde med næsten 80 mia. EUR til rådighed over 7 år (2014 til 2020) – ud over de private investeringer, som disse penge tiltrækker. Det lover flere gennembrud, opdagelser og verdens først ved at tage gode ideer fra laboratoriet til markedet.

ERC (Det Europæiske Forskningsråd)

ERC’s mission er at opmuntre til forskning i højeste kvalitet i Europa gennem konkurrencedygtig finansiering og at støtte efterforskningsdrevet grænseforskning på tværs af alle områder på grundlag af videnskabelig ekspertise.

Erasmus+ (Uddannelses- og forskningsministeriet)

Erasmus+ er EU’s uddannelsesprogram. Programmet uddeler 36,3 millioner euro i 2020 til projekter mellem institutioner og organisationer i Danmark og de europæiske lande.

Byggeri

LOA Fonden (Lokale- og anlægsfonden)

Støtter anlægsfornyelser, bl.a. bidrag til storbyområder der mangler kulturtilbud, idræt og fritid.

RealDania

Støtter projekter, der skal øge livskvaliteten ved at bevare og udvikle det liv, der leves i og mellem husene i hele Danmark.

Landsbyggefonden

Landsbyggefonden er en selvejende institution, der er stiftet af almene boligorganisationer og oprettet ved lov. Formålet er at fremme det almene byggeris selvfinansiering.

Financiering af iværksætteri

Vækstfonden

Vækstfonden er statens finansieringsfond. Støtter projekter med Innovationskraft, samfundsafkast og ansvarlighed, der styres efter, når projekter vurderes. De udvalgte projekter, skal sætte ting i gang og mennesker i arbejde i Danmark.

Innovationsfonden

Innovationsfonden investerer i iværksættere, forskere og virksomheder, der skaber værdi for Danmark og nye løsninger på samfundet udfordring.
I modsætning til andre investorer kan eller skal Innovationsfondens resultater ikke nødvendigvis aflæses i aktiekurser eller årsregnskaber. Innovationsfondens resultater kan lige såvel aflæses sociale velfærdsforbedringer, øget velstand eller reduktion i CO2-udledning.

Private Fonde

Bevica Fonden

Klubber, foreninger og selvejende institutioner kan søge støtte til projekter eller aktiviteter, der er med til at give mennesker med bevægelseshandicap den størst mulige selvstændighed og uafhængighed. Det kan eksempelvis være til særlige oplevelser eller mindre forskningsprojekter, til udvikling og etablering af tilgængelighedsløsninger eller til indkøb af hjælpemidler eller særligt sportsudstyr, fx til elkørestole til rugby.

Helsefonden

Støtter forskning og udvikling inden for det sociale og sundhedsmæssige område.

Augustinus Fonden

Fondens støtter tre hovedområder: Kunst & Kultur, Viden & Uddannelse samt Sociale Indsatser.

Villumfonden og VELUX Fonden

Støtter Forskning, Sociale Indsatser, Miljø, Kultur og Samfund, Aktive Ældre. Børn, unge og science.

Carlsbergfondet

Virke til fremme af og støtte for naturvidenskaberne samt matematik og filosofi, de humanistiske videnskaber og samfundsvidenskaberne. Yde tilskud til Carlsberg Laboratorium. Opretholde og udvikle Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg. Yde tilskud til samfundsgavnlige formål gennem Tuborgfondet, særligt til støtte for dansk erhvervsliv.

Ny Carlsbergfondet

Ny Carlsbergfondet er en privat og uafhængig kunstfond.

Tuborgfondet

Tuborgfondet udvikler fællesskaber og fokuserer særligt på at styrke unges deltagelse og engagement i samfundet samt unges jobmuligheder.

A.P. Møller Fonden

Fonden støtter livskraftige initiativer, der er præget af gode ideer, arbejdsomhed, samarbejde mellem relevante aktører og høj kvalitet.

Trygfonden

TrygFonden støtter landsdækkende og regionale projekter, der øger trygheden i Danmark.

Egmontfonden

Støtter indsatser, der bidrager til, at alle unge kan gennemføre en ungdomsuddannelse i 2030.

Rockwool

Fonden er en upartisk og selvfinansieret fond, som har til formål at tilvejebringe viden, der kan bidrage til at styrke velfærdsstatens sociale og økonomiske bæredygtighed.

Det Obelske Familiefond

Støtter projekter omhandlende Nordjylland, Mental Sundhed og Kunst.

Nordeafonden

Nordea-fonden har et almennyttigt og velgørende formål. Vi støtter projekter, som fremmer gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur.

Bikubefonden

Støtter nyskabende muligheder for unge på kanten af samfundet og for aktuel scene- og billedkunst.

Industriens Fond

Støtter projekter, der har potentiale til at sikre anvendelsesorienteret viden og aktivitet med positiv virkning på Danmarks konkurrenceevne.

Lauritzen fonden

Lauritzen Fonden er en erhvervsdrivende fond, der yder støtte til almennyttige aktiviteter, særligt rettet mod børn og unge.

Susi og Peter Robinsohns Fonden

Fonden har til formål at yde økonomisk støtte til arbejde, projekter, initiativer m.v. for børn og unge, der lever under belastende og uværdige forhold, og hvor der ikke kan opnås tilstrækkelig eller nogen støtte fra det offentlige.

Dreyers Fond

Dreyers Fond støtter projekter i advokat- og arkitektstanden.

Knud Højgaards Fond

Studierejser for kandidatstuderende, Studierejser for ph.d.-studerende og post docs, Almennyttige formål som fx: sociale initiativer med fokus på børn og unge med handicap, kunstudstillinger, koncerter, museer, videnskabelige formål og teaterforestillinger.

Foghts fond

Klinisk lægevidenskabelig forskning – fortrinsvis indkøb af udstyr og andet materiel.
Kunstnere inden for billedhugger- og malerkunsten, fortrinsvis uddannelse og udstillingsprojekter.
Håndværkere inden for de fag, som grosserer Foghts virksomhed havde særlig tilknytning til, nemlig snedker-, tapetserer- og manufakturfagene – fortrinsvis uddannelse.
Handicapgruppers aktiviteter og fornødenheder.

Alexander Foss (industrifond)

Hvert år uddeler fonden legater til iværksættere og mindre virksomheder for at bidrage til udviklingen af teknologisk innovative og kommercielt bæredygtige løsninger. Hovedformålet er at hjælpe iværksættere og andre virksomheder med at udvikle løsninger, der er teknologisk nytænkende og som har potentiale for kommerciel udvikling. Der lægges vægt på, at den teknologiske løsning udmøntes gennem et fysisk produkt.
Christian Nielsen Fonden
Fonden yde støtte i form af lån eller kapitalindskud til dansk teknologisk og industriel udvikling, herunder til: Opfindere eller fabrikanter til udnyttelse af opfindelser eller andre tekniske fremskridt af betydning for dansk industri. Forskning inden for dansk industri, land- og skovbrug samt fiskeri, når forskningen har industrielt sigte.

Opdatering af aktuelle fonde og puljer, pressemeddelser, deadlines mv: upfrontnet.dk

af Fundingkonsulent Michael Larsen