Café Liv

Målgruppe: Voksne med funktionsnedsættelse, herunder psykisk udviklingshæmning, autisme i let til moderat grad og andre udviklingsforstyrrelser.

Vision: De unge i bo- og beskæftigelsestilbuddet ydes den nødvendige praktiske og pædagogiske støtte og vejledning til at kunne blive i stand til at leve et så meningsfuldt og selvstændigt liv som muligt.

Målsætning/strategi: Støtte de unge i at tilegne sig kompetencer, som udvikler deres funktionsniveau generelt og dermed giver dem mulighed for en større selvstændig livsudfoldelse i balance mellem daglige gøremål, arbejde og fritid.

Ejerkreds: Fond med bestyrelse.

Indsats: De ansatte tager udgangspunkt i den enkeltes potentiale og ressourcer mhp. at gøre den unge kompetent til at kunne opnå et funktionsniveau så nær ”normaliteten” som muligt. Der arbejdes med understøttende og kompenserende kommunikations- og hjælpemidler. Flere af de ansatte er ansat i fleksjob, løntilskuds-/skånejob eller virksomhedspraktik og er forbilledlige eksempler for de unge på, at alle har mulighed for at udvikle sig og kan klare en arbejdsfunktion trods et nedsat funktionsniveau. Frivillige fra lokalsamfundet er også tilknyttet og ”flinke-damerne” kommer fast i cafeen 2 dage om ugen, hvor de giver en ekstra hånd med opgaverne og hygger om de unge.

Hjemmeside: Detprivatebotilbud.dk